§1. Postanowienia ogólne.

1. Przystąpienie do Eventu oznacza akceptację regulaminu.
2. Rozgrywki oparte są na grze rFactor 2 Na modzie ROC 2019 by Dix-Racing.pl. Dostępny za darmo! Zostanie ściągnięty i zainstalowany automatycznie przy wejściu na serwer ligowy.
3. Administracja Ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu uczestników rozgrywek ligowych na forum.
4. W przypadku sytuacji nieokreślonych regulaminem, ostateczna decyzja zawsze należy do Administracji Ligi.
5. W czasie jazdy na serwerach ligowych obowiązuje komunikacja poprzez komunikator Discord (ROC - 2019). Wszyscy uczestnicy turnieju są zobowiązani do przebywania w tym kanale Discord, przygotowanym na turniej tak, aby mógł słyszeć wydawane komunikaty administracyjne kierowane do wszystkich uczestników. Nie wymaga się posiadania/używania mikrofonu.
6. Zaleca się przed rozpoczęciem wyścigu zamknięcie dostępu do innych programów sieciowych w celu uniknięcia niespodziewanych kłopotów podczas wyścigu. Działanie niektórych programów w tle może powodować obciążenie szybkości łącza internetowego.

§2. Ustawienia.
1. Dystans wyścigu - 2 pełne okrążenia.
2. Zużycie opon – x1.
3. Zużycie paliwa – x1.
4. Awarie mechaniczne – x1.
5. Flagi – wszystkie.
6. Dostępne pomoce: sprzęgło.
7. Kamery: Widok dowolny.
8. Poziom uszkodzeń - 100%
9. Godzina wyścigu w grze - 14:00.

§3. Serwer Ligowy.

1. Serwer dla serii RoC 2019 działa 24/7
2. Nazwa serwera to: „Dix-Racing.pl ROC PRACTICE”
3. Nazwa serwera to: „Dix-Racing.pl ROC RACE”

4. Wykorzystywane będą dwa serwery ligowe - turniejowy oraz treningowy. Uczestnicy chcący jedynie obserwować zmagania innych kierowców mogą wejść na serwer turniejowy jedynie jako Obserwator (Spectator) przed rozpoczęciem danego wyścigu.
5. Na sesję wyścigową przechodzi: dwóch kierowców biorących udział w danym wyścigu, administratorzy, komentatorzy oraz niewidoczni w grze obserwatorzy (Spectator). Ma to na celu zmniejszenie obciążenia serwera turniejowego - pozostałe osoby będą usuwane z serwera.
6. Serwer treningowy działa 24 godziny na dobę.

§4. Licencja.

1. Osoba chcąca przystąpić do Eventu musi zgłosić ten fakt do Administracji zapisując się do turnieju.
2. Licencje udzielane są automatycznie.
3. Licencja może zostać cofnięta za naruszenie niniejszego regulaminu.

§5. Schemat Race of Champions 2019

1. Turniej może zostać podzielony na:
a. Rundy
b. Grupy
c. Pary
2. W zależności od liczby zapisanych i dopuszczonych kierowców zostanie sporządzone odpowiednie drzewko turniejowe, które będzie udostępnione przed rozpoczęciem turnieju. Kierowcy oraz pojazdy zostaną rozlosowane w dniu turnieju (około 1-2h przed rozpoczęciem zmagań).
a. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego schematu turnieju (dobór odpowiedniego rodzaju pojazdu, koloru pojazdu etc.) tak, aby nie powodować opóźnień w rozgrywkach.
b. Do kolejnego etapu turnieju przechodzą kierowcy z największą liczbą zwycięstw w danym etapie. W przypadku tej samej liczby zwycięstw lub porażek decydować będzie suma różnic uzyskanych czasów wyścigu z danej rundy (w przypadku rywalizacji różnymi pojazdami) lub dogrywka.
3. Godziny rozgrywania poszczególnych sesji mogą ulec zmianie, o czym administracja ligi poinformuje na portalu ligowym lub za pośrednictwem komunikatora DISCORD.
4. Podczas sesji wyścigowej (z wyjątkiem warmup) obowiązuje całkowity zakaz pisania na czacie. Pisać mają prawo tylko Administratorzy w celu wydawania poleceń, bądź dawania ogłoszeń.

§6. Wyścig.
1. Administratorzy będą informować uczestników za pośrednictwem DISCORD o kolejnej parze kierowców, którzy mają wejść na serwer turniejowy. Po potwierdzeniu gotowości przez kierowców zostaje uruchomiona procedura startowa z przejściem na sesję wyścigową.
2. Na pola startowe wchodzą tylko kierowcy którzy zostali wywołani przed administratora.
3. W przypadku problemów technicznych lub złego rozmieszczenia na polach kierowca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie administrację przed rozpoczęciem wyścigu. Po zakończeniu odliczania ustawienie na polach startowych uznaje się za prawidłowe.
4. Wyścig rozpoczyna się ze startu zatrzymanego - zabronione jest wszelkie wykonywanie próbnych startów - kierowcy zobowiązani są do oczekiwania na polach startowych na rozpoczęcie się wyścigu poprzez zapalenie się zielonego światła.
5. Popełnienie falstartu dyskwalifikuje danego kierowcę z wyścigu, a wygrana przypada rywalowi.
6. Nieobecność kierowcy w wyścigu dyskwalifikuje danego kierowcę, a wygrana przypada rywalowi.
7. W przypadku problemów technicznych jednego z kierowców dany wyścig zostanie powtórnie rozegrany po zaplanowanych wyścigach w danym etapie.

§7. Skargi.
1. Administracja po ukończonym wyścigu ma prawo przejrzeć powtórkę w poszukiwaniu nieprawidłowej jazdy (ścinanie, wykorzystywanie infrastruktury toru) i ukarać takie zachowanie bez wnoszenia skarg przez innych.
2. Kierowca ukarany ma prawo odwołać się od decyzji Administracji w ciągu 48 godzin.
3. Każdy poszkodowany w wyścigu ma prawo do złożenia skargi na innego kierowcę.
4. Skargę składamy do 24 godzin po wyścigu. Skarga będzie przyjęta do rozpatrzenia, gdy zostanie napisana zgodnie ze wzorem podanym w odpowiednim dziale ze skargami.
5. Skargi będą rozpatrzone przez Komisję FIA. Werdykt ukaże się na forum.
6. Kary będą udzielane według werdyktu Komisji FIA.
7. Po rozpatrzeniu skarg i uznaniu winy końcowe wyniki ulegną zmianie, po uprzedniej informacji na portalu.

§8. Kary.
1. Kary nakładane są na zawodnika podczas gry i po zakończonej rozgrywce.
2. Kary podczas gry nakładane są automatycznie przez grę rFactor i dotyczą głównie „STOP and GO” lub przejazd przez aleję serwisową. W najgorszym wypadku może to być dyskwalifikacja.
3. Administratorzy i sędziowie mogą nałożyć następujące kary w trakcie jak i po zakończeniu zmagań bez wniesienia skargi:
a. Reprymenda.
b. Doliczenie karnego czasu do końcowego wyniku.
c. Anulowanie uzyskanego czasu okrążenia.
d. Niesklasyfikowanie w danej sesji.
e. Wydalenie ('kick') z serwera.
f. Wyrzucenie ('ban') z serwera.
g. Wyrzucenie z wyników turnieju.
4. Zawodników biorących udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych użytkowników obowiązuje odpowiednie zachowanie i kultura na portalu, jak i na serwerze ligowym. Nieodpowiednie zachowanie, obrażanie innych graczy i podobne wybryki będą karne przez Administrację z całą stanowczością, z pełnymi możliwościami karania takiej osoby, aż do dożywotniego bana na portalu i wykluczenia z ligi włącznie.

§9. Zasady bezpieczeństwa i Fair Play.
1. Wszelkie ustawienia pojazdów zostały zablokowane z wyjątkiem kąta obrotu kierownicy, balansu oraz ciśnienia hamulców.
2. Nie można pozostawiać pojazdu w niebezpiecznych miejscach lub doprowadzać do celowych kontaktów dwóch pojazdów ze sobą.
3. Zawodnik, który uszkodził bolid urywając co najmniej jedno z kół nie może kontynuować dalszej jazdy i musi jak najszybciej wcisnąć ESC – wycofać się z wyścigu.
4. Zabronione jest ścinanie toru oraz notoryczne wyjeżdżanie za krawężnik wszystkimi czterema kołami. Pojazd powinien cały czas pozostawać na torze (pomiędzy liniami - tarki, pobocze, trawa itd. do toru nie należą) przynajmniej dwoma kołami. Pozostałe sytuacje w tym ocieranie się o bandy uważane są za ścinanie/poszerzanie toru jazdy i mogą być karane. Wyjątki stanowią: widoczny błąd zawodnika (i widoczna strata czasowa).

§1. General provisions.

1. Joining the Event means acceptance of the regulations.
2. The games are based on the game rFactor 2 on fashion ROC 2019 by Dix-Racing.pl. Available for free! It will be downloaded and installed automatically at the entrance to the league server.
3. The league administration reserves the right to change the rules at any time, after informing the participants of league matches on the forum.
4. In the case of unspecified situations, the final decision always belongs to the League Administration.
5. During communication on league servers, communication via the Discord messenger (ROC - 2019) is obligatory. All participants of the tournament are required to stay in this Discord channel, prepared for the tournament so that they can hear administrative messages issued to all participants. It is not required to have / use a microphone.
6. It is recommended before the start of the race to close access to other network programs in order to avoid unexpected troubles during the race. The operation of some programs in the background can cause the Internet connection speed.

§2. Settings.
1. Distance of the race - 2 full laps.
2. Wear of tires - x1.
3. Fuel consumption - x1.
4. Mechanical failures - x1.
5. Flags - all.
6. Available aids: clutch.
7. Cameras: Any view.
8. Damage level - 100%
9. Hour of the race in the game - 14:00.

§3. League server.

1. The server for the RoC 2019 series operates 24/7
2. The server name is: "Dix-Racing.pl ROC PRACTICE"
3. The server name is: "Dix-Racing.pl ROC RACE"

4. Two league servers - tournament and training will be used. Participants who want to only watch the struggles of other drivers can enter the tournament server only as an Observer (Spectator) before the start of the race.
5. Two drivers participating in a given race, administrators, commentators and invisible observers (Spectator) pass the racing session. This is to reduce the load on the tournament server - other people will be removed from the server.
6. The training server operates 24 hours a day.

§4. License.

1. A person wishing to join the Event must report this fact to the Administration by signing up for the tournament.
2. Licenses are granted automatically.
3. The license may be withdrawn for violation of these regulations.

§5. Diagram of Race of Champions 2019

1. The tournament can be divided into:
a. Round
b. Groups
c. Couples
2. Depending on the number of registered and admitted drivers, an appropriate tournament tree will be prepared, which will be made available before the start of the tournament. Drivers and vehicles will be drawn on the day of the tournament (about 1-2 hours before the start of the competition).
a. Drivers are required to comply with the current scheme of the tournament (choosing the right type of vehicle, vehicle color, etc.) so as not to cause delays in the competition.
b. The drivers with the most victories in a given stage pass to the next stage of the tournament. In the case of the same number of wins or defeats, the sum of differences in the race times from a given round (in case of rivalry with different vehicles) or extra time will decide.
3. Hours of individual sessions may change, about which the league administration will inform on the league portal or through the DISCORD communicator.
4. During the race session (with the exception of warmup), it is absolutely forbidden to write in the chat. Only Administrators have the right to write and to give instructions.

§ 6. Race.
1. Administrators will inform participants through DISCORD about the next pair of drivers who are to enter the tournament server. After confirming the readiness of the drivers, the starting procedure is started with the transition to the racing session.
2. Only drivers who have been called in front of the administrator enter the starting fields.
3. In the event of technical problems or poor location in the fields, the driver should immediately inform the administration before the start of the race. After the countdown has finished, the setting on the start boxes is considered to be correct.
4. The race begins with the start of the stopped - it is forbidden to perform any trials - the drivers are obliged to wait at the starting grid for the start of the race by turning on the green light.
5. The false start will disqualify a given driver from the race, and the win will be for the rival.
6. Absence of the driver in the race disqualifies a given driver, and the win falls to the rival.
7. In case of technical problems of one of the drivers, a given race will be played again after scheduled races in a given stage.

§ 7. Complaints.
1. Administration after the race has the right to review the replay in search of improper driving (shearing, using the track infrastructure) and to punish such behavior without complaining by others.
2. The punished driver has the right to appeal against the decision of the Administration within 48 hours.
3. Every victim of the race has the right to lodge a complaint against another driver.
4. We file a complaint up to 24 hours after the race. The complaint will be accepted for consideration when it is written in accordance with the specimen given in the relevant complaint section.
5. Complaints will be dealt with by the FIA ​​Committee. The verdict will appear on the forum.
6. Penalties will be given according to the verdict of the FIA ​​Commission.
7. After examining the complaints and acknowledging the fault, the final results will change, after prior information on the portal.

§8. Penalties.
1. Penalties are imposed on the player during the game and after the game.
2. Penalties during the game are automatically imposed by the rFactor game and are mainly related to "STOP and GO" or passing through a service avenue. In the worst case, it can be disqualification.
3. Administrators and referees may impose the following penalties during and after the contest without complaint:
a. Reprimand.
b. Incorporate penalty time into the final result.
c. Canceling the obtained lap time.
d. Do not classify in a given session.
e. Expulsion ('kick') from the server.
f. Throw ('ban') from the server.
g. Exclusion from the tournament results.
4. Players taking part in league games and other users are subject to appropriate behavior and culture on the portal as well as on the league server. Inappropriate behavior, insulting other players and similar antics will be punished by the Administration with full determination, with full possibilities of punishing such a person, up to a lifetime ban on the portal and exclusion from the league, inclusive.

§ 9. Security and Fair Play rules.
1. All vehicle settings have been blocked except for steering angle, balance and brake pressure.
2. You can not leave the vehicle in dangerous places or make intentional contacts between two vehicles with you.
3. A player who has damaged the car by breaking at least one of the wheels can not continue his journey and must press ESC as soon as possible - withdraw from the race.
4. It is forbidden to shear the track and notoriously leave the curb with all four wheels. The vehicle should remain on the track all the time (between the lines - graters, road shoulders, grass, etc. do not belong to the track) at least two wheels. Other situations, including rubbing against bands, are considered cutting / widening the track and can be punished. The exceptions are: a visible player error (and a visible loss of time).